Aanpak laaggeletterdheid moet het doen met 15.000.- euro

geletterdheidEen voorstel van de fractie van de PvdA om een wijziging aan te brengen in de begroting actiemiddelen jeugdwerkloosheid, heeft alleen de steun van Groen Links en de SP gekregen en is daarmee verworpen.

Meer geld om laaggeletterdheid aan te pakken blijft daardoor uit.


Het voorstel behelsde het budget voor flankerend beleid ten aanzien van de bestrijding van laaggeletterdheid bij werkloze jongeren te verhogen van € 15.000 naar € 50.000. In eerste instantie was voor dit doel door het college wél € 50.000 beschikbaar gesteld. Tijdens de behandeling in de commissie Sociale Zaken bleek echter het betreffende budget verlaagd te zijn naar € 15.000, in verband met een verlaging van de rijksbijdrage voor actiemiddelen jeugdwerkloosheid.

De fractie van de PvdA betreurt het in hoge mate dat juist op dit onderdeel van de actiemiddelen jeugdwerk-loosheid wordt bezuinigd. Zowel landelijk als lokaal wordt erkend dat onvoldoende taalbeheersing een be-langrijke factor is bij het behouden en verkrijgen van werk. Juist bij jongeren, in de leeftijd van 15 tot 30 jaar, is het van groot belang een extra inspanning te leveren om taalbeheersing te bevorderen en zo de kans op het verkrijgen van een baan aanzienlijk te vergroten. Het college van b&w heeft in de afweging van belangen een andere keuze gemaakt en haar prioriteiten elders gelegd.

Hoewel de andere fracties in de raad unaniem van mening waren dat bestrijding van laaggeletterdheid in combinatie met (jeugd)werkloosheid van groot belang is, werd dit niet vertaald in steun voor het door de PvdA-fractie ingediende amendement.

De fractie van de PvdA zal de komende maanden, met het oog op de begroting 2011, de strijd tegen laaggeletterdheid in algemene zin, en laaggeletterdheid bij jongeren in het bijzonder, op de agenda van de gemeenteraad houden. De inzet is om voor 2011 een goed actieplan met duidelijk geformuleerde doelstellingen te realiseren. In eerste instantie is het daarvoor nodig goed inzicht te hebben in de exacte omvang en aard van de problematiek. Het college van b&w wordt dan ook gevraagd vóór de vaststelling van de begroting 2011 kwalitatief en kwantitatief een goed inzicht in deze problematiek te verschaffen, opdat voor de noodzakelijke aanpak voldoende middelen kunnen wordt vrijgemaakt.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl