Akkoord over haventarieven (update)

Een vertegenwoordiging van de gemeente Hellevoetsluis en de besturen van de watersportverenigingen Hellevoetsluis, Haringvliet en Waterman Hellevoet hebben in het kader van een mediationtraject overeenstemming bereikt over een akkoord op hoofdlijnen.

Het college van B&W steunt dit akkoord volledig. Indien de leden van de drie watersportverenigingen ook instemmen en de gemeenteraad positief is, komt hiermee een einde aan een langlopend conflict over de haventarieven.

Goede basis voor langdurige samenwerking

Gemeente en besturen geven aan vooruit te willen kijken: “Dit akkoord is een goede basis voor een constructieve en langdurige samenwerking en het ondersteunt de betekenis van de watersport voor Hellevoetsluis en in het bijzonder het belang van de watersportverenigingen.”De overeenstemming bestaat uit een aantal punten, maar komt er in hoofdlijnen op neer dat zowel de watersportverenigingen als de gemeente investeren om Hellevoetsluis verder als watersportstad op de kaart te zetten.

Er wordt een kwaliteitsimpuls gedaan in zowel het Kanaal door Voorne als het Groote Dok. In het kanaal wordt door de watersportverenigingen aan de westkant een uitbreiding met 100 ligplaatsen gerealiseerd. Deze ligplaatsen zijn bestemd voor de leden van watersportvereniging Hellevoetsluis die het Groote Dok verruilen voor het kanaal.

Aantrekkelijk woon – en watersportklimaat

Tezamen met de toekomstige ontwikkeling van de Molshoek ontstaat een aantrekkelijk woon – en watersportklimaat. Uiteraard zal goed worden gekeken naar parkeermogelijkheden en een eventueel verruiming van de bediening van de sluis. De watersportverenigingen zullen tezamen behoorlijk investeren in deze upgrading.

In het Groote Dok komt ruimte vrij die ook benut zal worden voor het doen van een kwaliteitsimpuls. De gemeente zal in de komende periode bekijken op welke manier hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Het gebruik van de hier beschikbaar gekomen ruimte moet de Vesting verlevendigen en verbeteren.

De uitvoering van de plannen zal in de komende jaren gefaseerd ter hand worden genomen en uiterlijk in 2012 volledig zijn gerealiseerd. Voor het zover is zullen de ledenvergadering van de watersportverenigingen eerst nog akkoord moeten gaan met deze overeenkomst en zal het college van B&W de mening van de gemeenteraad hierover horen alvorens definitief in te stemmen.

 

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl