Groter tekort gemeente, Hellevoetsluis moet hard bezuinigen

collecteBij het vaststellen van de begroting voor 2012 in het najaar van 2011, werd al rekening gehouden met de noodzaak van extra bezuinigingen.

Toen was al bekend dat de algemene uitkering van de rijksoverheid zou worden verlaagd met ruim een half miljoen euro en de gevolgen van landelijk beleid voor gemeenten waren onzeker.

In de tussentijdse bestuursrapportage en zomernota 2012 is duidelijk geworden dat de gemeente Hellevoetsluis aankijkt tegen een tekort op de begroting van ruim een miljoen euro. Dit is nog exclusief de te verwachten verlaagde uitkering uit het gemeentefonds. Er zijn maatregelen nodig om de begroting sluitend te krijgen en de financiële positie van de gemeente Hellevoetsluis gezond te houden. Extra bezuinigingen zijn daarbij onontkoombaar.

Subsidies

Bezuinigingen zullen plaatsvinden op verschillende gebieden, onder andere op subsidies. Deze bezuinigingen komen bovenop de reeds aangekondigde bezuinigingen in 2010 en 2011. Het college stelt daarom voor een aantal subsidies volledig te bezuinigen, in het besef dat dit pijnlijke keuzes zijn die zeer ingrijpend zijn. De organisaties die het betreft worden hierover door de gemeente op voorhand geïnformeerd.

Met deze bezuinigingen beperkt de gemeente zich nog meer tot haar kerntaken, maar blijft er een basiskwaliteit van voorzieningen bestaan. Hiermee gaat de gemeente uit van een sterke mate van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven en samenlevingsverbanden. Wel zorgt de gemeente voor een sociaal vangnet voor die mensen die hiertoe door omstandigheden niet in staat zijn.

Vastgoed

Een andere keuze betreft het vastgoed van de gemeente. Ook wat dit betreft wil de gemeente zich beperken tot haar kerntaken; het bezit van vastgoed hoort daar niet bij. De gemeente is momenteel eigenaar van 78 panden. Het onderhoud en beheer kost veel geld, de verwachting is dat de onderhoudskosten in de komende jaren sterk gaan stijgen. De gemeente wil om te beginnen 21 gebouwen verkopen, deels op de korte en deels op de (middel)lange termijn. De verkoop moet een verdere stijging van de onderhoudskosten tegengaan.

Participatiebudget

De gemeente krijgt structureel minder geld voor participatie vanuit de rijksoverheid. In 2013 leidt dit tot een korting van ongeveer 900.000 euro op dit budget. Het geld dat we als gemeente te besteden hebben, moet op een verantwoorde manier verdeeld worden over alle mensen die wij moeten helpen met deelname aan de samenleving. Daarom zal de gemeente keuzes moeten maken over welke hulp wij kunnen aanbieden en aan wie. Eén van de keuzes die het college heeft gemaakt is het afbouwen van gesubsidieerde arbeid. Ook kijkt de gemeente kritisch naar re-integratiemiddelen en de inzet daarvan.

Gemeentelijke organisatie

Daarnaast zal de gemeente op diverse terreinen verder zoeken naar mogelijkheden om te bezuinigen. Onder andere door kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsvoering en het invullen van vacatures binnen de gemeentelijke organisatie.

Overige aandachtspunten

In de komende jaren zal een aantal taken van de rijksoverheid worden overgeheveld naar gemeenten. Het gaat hier vooral over verantwoordelijkheden op sociaal gebied, zoals de jeugdzorg, bijzondere ziektekosten en werken naar vermogen. Het is nog onduidelijk wat dit precies voor de gemeente gaat betekenen, zeker nu het kabinet is gevallen en er nieuwe verkiezingen komen. Wel houdt de gemeente alvast rekening met deze ‘decentralisaties’. Er wordt hiervoor een financiële buffer ingebouwd van 750.000 euro.

Over de door het college voorgestelde maatregelen moet nog gesproken worden door de gemeenteraad. Dit zal gebeuren tijdens de raadsvergadering van 5 juli. Daarna moeten de voorgestelde bezuinigingen verwerkt worden in de meerjarenbegroting, waarover de gemeenteraad uiteindelijk in november 2012 een besluit zal nemen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl