Het CDA volgens Elisabeth Votsis

votsisDe afgelopen jaren heb ik het CDA zich verder zien ontwikkelen. We zijn als partij in balans gekomen.

Die balans bied je de rust en structuur om te werken aan de zaken die belangrijk zijn voor Spijkenisse.

Wij hebben gestreefd naar een balans, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid, een balans tussen links en rechts, goedkope woningen en duurdere woningen. Want wat wij bovenal belangrijk vinden is dat we een stad hebben waar iedereen veilig én plezierig kan wonen en werken. Dat we een stad creëren waaraan wij allen ons steentje bijdragen. Daarbij is het vanzelfsprekend dat we mensen ondersteunen die extra hulp nodig hebben.

We durven als CDA de leiding op ons te nemen als het er om gaat toekomstgerichte visies te ontwikkelen voor de lokale samenleving, door normen te stellen en gezagvol op te treden en duidelijke keuzes te maken in wat we goed vinden en wat niet. Dat betekent voor het CDA concreet geen coffeeshop en geen gokhal. Die voorzieningen dragen naar mijn mening niet bij aan het welzijn van onze inwoners. We kiezen voor voorzieningen die de samenleving stimuleren, zoals buurt- en jeugdwerkers. Drugsgebruik dient te worden ontmoedigd, alcohol- of gokverslaving dient te worden tegengegaan.

Het sociale beleid in Spijkenisse is al heel goed. We zien dat aan de tevredenheidonderzoeken die regelmatig gehouden worden. Ook heeft de gemeente awards gekregen voor de vernieuwende aanpak van de Wmo. Natuurlijk bereiken ons ook wel eens klachten, dat het niet helemaal goed is gegaan, maar met een beetje bemiddeling worden de zaken meestal snel weer opgelost. Dat stuk van het raadswerk ervaar ik dan ook altijd als zeer belonend. We hebben veel oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. In de fractie bespreken we de reacties die we van inwoners van Spijkenisse ontvangen en we vinden vaak dat deze initiatieven een kans moeten krijgen. Zo zijn mede door gesprekken met onze achterban voorstellen door ons ingediend zoals het OK-punt, een veilige plaats waar je terecht kunt als je problemen hebt.

Ook het jongeren street support team werd zodoende opgericht en is een succes in Spijkenisse.

Waar mogelijk kiezen we ervoor om taken over te laten aan burgers. Ondersteunen ja, betutteling nee. Bureaucratie en onnodige regels hebben we dan ook de afgelopen periode aangepakt door regelingen duidelijk en concreet vast te stellen. Het publieke belang moet gewaarborgd zijn en dat bereik je het beste door wederzijds voordeel en werken met betrouwbare partners. Zo vinden we de buurtpreventieteams een hele goede aanvulling voor Spijkenisse. Ook stimuleren we dat burgers maar korte tijd hulp nodig hebben van de gemeente. Niet afhankelijk maken, maar helpen met het ontwikkelen van vaardigheden om het zelf te redden.

Voor de recessie was de werkloosheid aanzienlijk gedaald in Spijkenisse. Voor de komende periode liggen er echter wel een aantal grote uitdagingen op ons te wachten. We willen als CDA dan ook het ondernemersklimaat versterken om onze arbeidsmarkt op peil te houden. De huidige economische tijd vraagt om een daadkrachtig gemeentebestuur. Het CDA wil extra inzetten op om-, her- en bijscholing om zo de werkloosheid binnen de perken te houden en om beschikbaar te zijn als de werkgelegenheid weer aantrekt. Met name op de sectoren zorg en onderwijs houden wij de focus.

 

Ook bemiddeling naar vrijwilligerswerk zou gemakkelijker moeten worden gemaakt. Langdurig werklozen kunnen ook nuttig werk doen. We zien graag dat de gemeente moeite doet om banen te creëren voor jongeren. Wat ons betreft gaan alle jongeren werken of leren. Maar ook op dit punt is balans weer noodzakelijk. Ook gezinnen moeten kunnen profiteren van projecten en cursussen die de arbeidsmarkt stimuleren. Een werkeloze vader of moeder heeft immers ook impact op de kinderen. Wij laten niemand in de kou staan en nemen de verantwoordelijkheid mensen geschikt te maken voor een (zoveel mogelijk) passende baan en verwachten daarbij een actieve rol van alle betrokkenen. We zien werkloosheid als een overgangssituatie en niet als een blijvende situatie.

Het CDA ziet gesubsidieerde arbeid als een middel om mensen, die ver van de arbeidsmarkt staan, te activeren. Het CDA is wel van mening dat maatschappelijke organisaties ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen om mensen in de gesubsidieerde arbeid regulier in dienst te nemen.

-Het geld dat we als gemeente hebben, zetten we sober en efficiënt in. Het moet voor de burger duidelijk zijn wat hij voor zijn geld krijgt en onder welke voorwaarden;
-Hanteren van het principe van ‘de vervuiler betaalt’ bij gemeentelijke tarieven en heffingen;
-Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld door o.a. goede planning voor onderhoud van infrastructuur;
-Coördinatie, overleg en samenwerking met omliggende gemeenten om efficiencyverbeteringen, voorzieningenpakketten en regionale vraagstukken beter aan te kunnen pakken.

Als CDA vinden we het belangrijk dat, als ouders moeite hebben met opvoeding, er opvoedingsondersteuning wordt aangeboden. Vroegtijdige signalering van problemen is daarbij belangrijk. Het CDA wil samenwerking van verschillende hulpverleningsorganisaties bevorderen.

We willen rekening houden met adviezen die de jeugd ons geeft. We willen bevorderen dat de jongeren op scholen betrokken raken bij de plaatselijke democratie. Zo gaan we de komende periode ook weer deelnemen aan schoolbezoeken en zullen we in de commissie onderwijs en welzijn de jeugd regelmatig positief agenderen. We hebben een open oor en oog voor wat er in de samenleving gebeurt. We willen er voor zorgen dat de samenwerking tussen scholen en andere instanties verstrekt wordt om een totaalpakket te bieden voor de individuele leerling. Ieder kind brengt immers zijn eigen verhaal en geschiedenis mee.

Op vele gebieden moeten de organisaties en de gemeente meer met elkaar samenwerken. Ik denk daarbij aan achterstandbeleid, voor- en vroegtijdig schoolverlaten, terugdringen van schoolverzuim, praktijkonderwijs, voor- en naschoolse educatie, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, volwassenen educatie, en de huisvesting van primair en voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren is er al een hoop gewonnen. We hebben als CDA voor de komende vier jaar ook weer een duidelijk doel voor ogen: Spijkenisse in balans!

 

Elisabeth Votsis

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl