Meerjarenbegroting Hellevoetsluis sluitend

schatkistNet als de gemeente Spijkenisse heeft ook de gemeente Hellevoetsluis een persbericht de deur uit gedaan waarin wordt vermeld dat de begroting sluitend is.

Maar ook voor de gemeente Hellevoetsluis geldt dat tegenvallers bij nieuwbouwprojecten in de toekomst nog wel eens voor een tegenvaller kunnen zorgen.

Om die reden plaatsen wij zonder verder commentaar het persbericht. Opnieuw zeggen wij: oordeel zelf.

De Gemeente Hellevoetsluis heeft een sluitende begroting opgesteld voor de periode 2010-2013. De begroting bevat maatregelen die ondanks de moeilijke economische situatie zo min mogelijk gevolgen zullen hebben voor de burgers en bedrijven in de gemeente. Wethouder de Jongh (financiën): “Hellevoetsluis blijft een hoog voorzieningenniveau houden met een laag belastingtarief.”

De huidige economische omstandigheden zijn mondiaal en nationaal niet goed, uiteraard heeft dit ook gevolgen voor onze begroting en de lokale economie. De plannen zoals verwoord in het Strategisch Collegeplan 2006-2010 en benoemd via de 15 topprioriteiten zijn desondanks op vele onderdelen uitgevoerd of in uitvoering. Hellevoetsluis ligt goed op koers bij de uitvoering van de beleidsvoornemens.

Er zullen geen grote bezuinigingen worden doorgevoerd. Het uitgangspunt voor de organisatie blijft een hoge dienstverlening met het credo “De burger centraal”. Een aantal belangrijke keuzes:

– Het stijgingspercentage van de onroerende zaakbelasting blijft op het inflatiepercentage (1,9%).

– Er wordt geen eigen bijdrage ingevoerd voor de WMO verstrekkingen

– De impuls wijkbeheer (projecten buurtaanpak) wordt doorgezet

– Het niveau van het onderhoud van de openbare ruimtes blijft gehandhaafd

– De inspanningen van de top 15 prioriteiten van het gemeentebestuur worden zoveel mogelijk aangehouden.

Nieuw beleid

In de begroting doet het college ook enkele voorstellen om voor diverse terreinen een kwaliteitsslag te maken. Er wordt onder andere genoemd:

– aanleg honk- en softbalveld

– project waterwerken (droogdok)

– impuls wijkbeheer (buurtaanpak wordt voortgezet)

– sluitende jeugdketen (structureel maken)

– evenementen (Tour de France, 50-jarig bestaan gemeente Hellevoetsluis)

– onkruidbestrijding

– huisvesting SBO

– dak – en thuislozen

Woonlasten

Hellevoetsluis blijft in de top van Nederland als het gaat om gemeenten met de laagste woonlasten. In 2009 behoort Hellevoetsluis zelfs tot één van de drie goedkoopste gemeenten qua gemeentelijke woonlasten. De stijging van de onroerende zaakbelasting blijft beperkt tot het inflatiepercentage (1,9%) De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing stijgen met 3%. Daarnaast stijgen de rioolheffingen met circa 7% als gevolg van de opgenomen reserveringen voor vervangingsinvesteringen.

Hoe de financiële ontwikkelingen in de komende jaren zullen zijn, is moeilijk in te schatten. Daarom zal ook in het komende begrotingsjaar kritisch worden gestuurd op het uitgavenniveau. Hellevoetsluis heeft een goede financiële positie, de begroting is reëel sluitend met een laag belastingniveau en er is een goede reservepositie.

De gemeenteraad zal de begroting behandelen in de vergadering van 5 november aanstaande. Voorafgaande aan die vergadering zullen er een tweetal voorbereidende vergaderingen worden gehouden op 14 en 28 oktober.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl