Onrust over ondergrondse gasolietanks

meteorenstraat02In de wijk Sterrenkwartier liggen nog op 8 locaties ondergrondse gasolietanks, deze werden tot begin jaren 80 gebruikt om de wijk te voorzien van blokverwarming.

Vorig jaar juli werden er grondwerkzaamheden verricht ter hoogte van de Meteorenstraat, omwonenden roken een sterke olielucht waarna de gemeente ter plaatse is geweest en de DCMR heeft ingeschakeld om onderzoek te doen.

Vooruitlopend op dit onderzoek is er op 6 oktober 2008 een kapvergunning aangevraagd voor de bomen die op de grond staan waar de tanks onder liggen.

De bewoners van de omliggende huizen hebben hun zorgen geuit, de handen ineens geslagen en een actiegroep opgericht. In eerste instantie leek alles naar wens te verlopen maar nu is het ruim anderhalf jaar later en is er nog steeds niets gebeurd. Er is wel correspondentie geweest maar de aan te spreken personen wisselen steeds. Eerst moesten zij zich richten tot de gemeente, dan weer tot woningcoöperatie Maasdelta.

In april 2009 werd beloofd dat alle registers open getrokken zouden worden, in mei en juni 2009 is er weer bodemonderzoek gepleegd maar de resultaten daarvan zijn nog niet gecommuniceerd naar de bewoners. In september is er nog een mail naar de gemeente verstuurd met daarin de vraag om uitleg. Het antwoord daarop was dat Maasdelta heeft toegezegd de huurders persoonlijk, per brief op de hoogte te stellen. Ook melden ze wie nu de contactpersoon is bij Maasdelta en dat ze met vragen bij hem terecht kunnen.

We zijn nu weer ruim een maand verder en nog steeds is er geen brief van Maasdelta bij de bewoners van de Meteorenstraat en het Capellapad aangekomen. De bewoners zitten met veel vragen; Hoe erg is de vervuiling? Wat is er nu eigenlijk lek en welke stof lekt er de bodem in? En, hoe zit het met de aan-en afvoerleidingen, die lopen tot in de woningen, word daar ook vervuiling door verspreid? Wat gaat er nu gebeuren, worden de tanks verwijderd of niet? De bewoners zijn het zat, dat zij steeds degene moeten zijn die om antwoorden moeten vragen. De vragen zijn bekend, ze willen antwoord en Aktie!

Ruud van den Bos, contactpersoon namens Maasdelta, snapt niet waar nu ineens de commotie vandaan komt. In april is er een brief bezorgd bij de huurders van de betreffende straten en afgesproken dat er weer een brief komt, als er meer bekend is. Tot op heden was er niets nieuws te melden en is er dus ook geen brief verstuurd. Op de vraag waarom het allemaal zo lang moet duren, gaf hij als antwoord; ‘Op de eerste plaats zit er een vakantieperiode tussen, dan blijven er drie maanden over en dat is gebruikelijk bij dit soort onderzoeken, bij Milieuservices Hellevoetsluis kunnen ze wel uitleg geven waarom zo’n onderzoek zoveel tijd in beslag neemt.’

Op 6 oktober is het plan van aanpak gepresenteerd aan de betrokken partijen, het wachten is nu op de handtekeningen en daarna moeten de agenda’s van de partijen die het werk moeten verrichten naast elkaar gelegd worden. Maasdelta zegt; ‘Er wordt echt geen stommetje gespeeld. Er is verontreiniging aangetroffen en de grond zal dus gesaneerd moeten worden, wat betekend dat de tanks weg gaan.’ De verontreiniging is echter niet dusdanig dat het een gevaar oplevert voor de gezondheid. Maasdelta verwacht over ongeveer 3 weken genoeg informatie te hebben om de bewoners een brief te kunnen sturen. De voorlopige verwachting is dat de werkzaamheden eind november zullen starten.

In verband met de tanksanering wordt altijd eerst een bodemonderzoek gedaan. Dat is op deze locatie ook gedaan. Bij het onderzoek is olie gemeten, waarna in een aanvullend onderzoek wat extra boringen en peilbuizen zijn gezet om de omvang van de verontreiniging in beeld te brengen. De olieconcentraties en de omvang van de verontreiniging vallen mee. In principe is de verontreiniging niet saneringsplichtig. Maar als er toch een tanksanering wordt gedaan is het handig gelijk de verontreiniging te verwijderen. Hierover is contact geweest met de gemeente.

Omdat de verontreiniging gering van omvang is, is de gemeente bevoegd gezag. Milieuservices Hellevoetsluis heeft een aantal weken geleden overleg gehad met de gemeente Spijkenisse. Hierbij is afgesproken dat ze een plan van aanpak opstellen. In dit plan staat hoe en hoever ze de verontreiniging gaan verwijderen. Dit plan is ter goedkeuring aangeboden aan de gemeente.

Gelet op de plekken waar de verontreiniging is aangetroffen, is het onwaarschijnlijk dat het hier lekkende tanks betreft. Waarschijnlijk is tijdens het vullen van de tank olie gemorst, aangezien ze bij de voormalige vulpunten olie hebben gemeten. Verder is op de hoek van een van de tanks wat olie gemeten. Volgens de installatietekeningen ligt daar ook leidingwerk. Waarschijnlijk is dat de oorzaak van het verhoogde oliegehalte dat daar is gemeten.

‘Een periode van 3 maanden voor onderzoek is niet vreemd. Er worden boringen geplaatst. Een week later wordt het grondwater bemonsterd. Vervolgens worden de resultaten gerapporteerd. Na rapportage volgt overleg. Je bent dan al een maand verder. Vervolgens heb je nog zo’n periode nodig voor het aanvullende onderzoek. En daarna is het plan van aanpak opgesteld. Tel daar de vakanties bij op en je bent inderdaad 5 maanden verder.’

‘De verontreiniging is niet heel schokkend. Zoals gezegd is er géén sprake van ernstige bodemverontreiniging, waardoor er in principe voor deze verontreiniging niet eens een saneringsplicht geldt.’ Aldus René Kasteleijn van Milieuservices Hellevoetsluis.meteorenstraat01

© Irene Hoogenraad / VPinfo – Weebblad Delta

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl