PvdA wil ontwikkelingsachterstanden bij kinderen wegnemen

ontwikkelingsachterstandAl jaren geeft de gemeente Spijkenisse uitvoering aan onderwijsachterstandenbeleid.

Dit beleid wordt vormgegeven middels voor- en vroegschoolse educatie(VVE) en heeft als doel jonge kinderen die dat nodig hebben een betere start te geven in het basisonderwijs zodat zij zonder ontwikkelingsachterstand kunnen beginnen op de basisschool.

In 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs een bestandsopname in Spijkenisse verricht. In het inspectierapport wordt kritisch gekeken naar het geringe gemeentelijk beleid en worden enkele aanbevelingen gedaan, omdat door het huidige beleid nog te veel kinderen de basisschool instromen met ontwikkelingsachterstanden. De Onderwijsinspectie adviseert de gemeente om het concrete inhoudelijke resultaat vast te stellen dat de gemeente middels VVE wil bereiken, omdat dit nu nog ontbreekt.

Daarnaast pleit de inspectie voor het formuleren van concreet ouderbeleid voor het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Vooralsnog ontbreekt het in de gemeente Spijkenisse ook nog aan een sluitende zorgketen voor kinderen van 0-6 jaar. Vervolgens is het noodzakelijke dat de gemeente kan monitoren of de verschillende VVE locaties zoals peuterspeelzalen en scholen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en dient de gemeente Spijkenisse zorg te dragen voor een goede overgang van voor- naar vroegschoolse educatie.

Tijdens de commissievergadering Welzijn van 7 februari jl. is het beleidskader van het onderwijsachterstandenbeleid naar de toekomst toe besproken. Aangezien het inspectierapport pas diezelfde dag aan de raadsleden was toegezonden waren de commissieleden onvoldoende voorbereid. Alleen ikzelf had het inspectierapport bestudeerd en reageerde, duidelijk tot ongenoegen van wethouder Dijkman, kritisch op de houding van het college ten aanzien van de resultaten beschreven door de onderwijsinspectie. Ik had ook contact had gezocht met de professionals uit het onderwijs en zij gaven aan dat ook het basisonderwijs niet te spreken is over het huidig gemeentelijk beleid.

Daarnaast baal ik ervan dat de gemeente niet direct open kaart heeft gespeeld ten aanzien van het inspectierapport, waardoor het lijkt alsof de gemeente de resultaten wil bagatelliseren. Volgens de wethouder is het inspectierapport helemaal niet zorgwerkend en kwalificeerde vervolgens mijn betoog als ‘zuur’. Volgens mij is het vooral zuur dat te veel leerlingen met een onderwijsachterstand op de basisschool starten. Ik pleit voor een stevigere rol van de gemeente in het overleg met de verschillende ketenpartners zodat elk kind die dat nodig heeft gebruik kan maken van het VVE-aanbod. Op dit moment is het allemaal los zand.

Naast de bovenstaande kritiek ben ik wel te spreken over de activiteiten die in de toekomst ontplooid gaan worden. Zo start de gemeente binnenkort met het programma BoekStart. BoekStart is een voorleesprogramma dat zich richt op het lezen met zeer jonge kinderen en hun ouders door hen actief te binden aan de bibliotheek. Tevens kunnen kinderen op het primair onderwijs met een leerachterstand terecht op een zogenaamde zomerschool. Zij krijgen 2 weken extra lessen om hun taal-, reken- en leesvaardigheden te verbeteren.

Behalve de fractie van ONS maakten alle andere politieke partijen een voorbehoud wat betreft hun akkoord op het beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid gezien de kritiek van de PvdA fractie en gezien het feit dat geen enkele andere fractie dan de PvdA-fractie het inspectierapport al volledig had ingezien.

Wouter Struijk
PvdA Spijkenisse

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl