Samen de uitdaging aangaan in Spijkenisse

kvk-verkiezing2010Wij willen een ondernemende, vitale, veilige en veelkleurige gemeente, die mensen ruimte en kansen biedt om te ondernemen binnen een gezond werk- en leefklimaat.

Onze waardering voor ondernemerschap zetten we kracht bij met onderstaande standpunten.

1. De gemeente stimuleert ondernemerschap door lokale ondernemersnetwerken te bevorderen, te ondersteunen en er nauw mee samen te werken.

2. Diversiteit van het bedrijfsleven is belangrijk voor de regionale economie en voor het woon- en leefklimaat in steden en wijken. De gemeente bevordert daarom de

opbouw van multiculturele (ondernemers)netwerken, die autochtone en allochtone ondernemers meer zicht bieden op elkaars potentieel.

3. We willen dat de gemeente de regel- en handhavingsdruk vermindert. Het plan van aanpak dat hiervoor is opgesteld, moet snel worden uitgevoerd op basis van de

hoogste ambities. Door kennis en ervaring te delen, kan het noodzakelijke begrip tussen ambtenaren en ondernemers over de praktische uitwerking van wet- en

regelgeving groeien.

4. Lokale politici moeten zich, onder meer via bestemmingsplannen, inspannen om het werken in de wijken terug te brengen. Hoe meer bedrijvigheid in de wijk, des te groter de leefbaarheid en diversiteit van de woonomgeving. Ook dragen sterke wijkeconomieën bij aan het oplossen van (ruimte)problemen in kleine dorpskernen

en wijken. Winkels dienen zoveel mogelijk geconcentreerd te worden in de winkelcentra.

5. De maatschappelijke en economische waarde van bedrijventerreinen, waar zowel hoog- en laagopgeleiden werk vinden, wordt onderschat. Bij het opstellen van

bestemmingsplannen dient de gemeente dan ook borg te staan voor het behoud van de fysieke ruimte en milieugebruiksruimte van bedrijventerreinen. Waar nodig moet de gemeente in ruimtelijke visies flexibel omgaan met milieucategorieën. Maatwerk is in deze vereist.

6. De gemeente zet zich in voor het verbeteren van de mobiliteit. Samen met het bedrijfsleven en publieke partners uit de nabije omgeving gaat de gemeente actief

aan de slag met het onderhoud en de aanleg van wegen. De gemeente steunt zoveel mogelijk andere projecten die de mobiliteit vergroten.

7. De gemeente zet zich in voor samenwerking met andere gemeenten in de regio.

Deze samenwerking is belangrijk om de concurrentiepositie van onze regio te waarborgen en om inwoners en bedrijven aan onze regio te binden. De gemeente moet samen met de ondernemers bepalen welke samenwerkingsverbanden het meest zullen opleveren.

8. De gemeente is verplicht de openbare ruimte zodanig te onderhouden dat het bedrijfsleven hierin kan floreren. Samen met het bedrijfsleven werkt de gemeente

aan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is.

9. De toekomstige krimp van de beroepsbevolking vraagt om het aanboren van nieuwe arbeidscapaciteit onder vrouwen, voortijdig schoolverlaters, ouderen, immigranten en arbeidsgehandicapten. De gemeente faciliteert ondernemers hierbij door het aanbod van deze potentiële werknemers inzichtelijk te maken en door, op basis van de behoefte van de ondernemer, één op één werkzoekenden met bedrijven te makelen.

10. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) richten we ons op duurzaam ruimtegebruik, duurzame mobiliteit en het tegengaan van

milieubelasting. De gemeente ondersteunt bedrijven die hierin een actieve rol vervullen en stimuleert praktische oplossingen. Gemeentelijke MVO-eisen aan ondernemers dient de gemeente te vertalen in concrete acties.

En voor Spijkenisse in het bijzonder dient de aandacht uit te gaan naar:

??Bereikbaarheid en ontsluiting van de gemeente in het bijzonder aandacht voor de ombouw van de A15 en de capaciteitsbeperking die dit veroorzaakt.

??Opknappen van het bedrijventerrein Halfweg, Molenwatering in combinatie met het opzetten van parkmanagement.

??Verkennen van de mogelijkheden tot het uitbreiden van de ruimte voor bedrijven. op toeristen en recreanten.

VNO NCW West / OFS

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl