School toch bij hoogspanningsleidingen

hoogspanningDe gemeente Spijkenisse zet haar plannen door voor de bouw van een basisschool met daarbij een sporthal aan de Lange Groeneweg.

Omwonenden zijn hier minder gelukkig mee. Zij werden hierin gesteund door de commissie ROB die gevraagd of het mogelijk was deze geplande nieuwbouw op een andere plaats te realiseren.

Maar het college van B&W wil daaraan niet meewerken. Al is het maar omdat dit een strop zou opleveren van minimaal 400.000.- euro. Inmiddels begint de besluitvorming een langdurig proces te worden.

In 2002 was duidelijk dat er op de lange duur te weinig lokalen in de wijk Maaswijk beschikbaar zouden zijn. Daarom werd toen besloten een nieuwe basisschool te realiseren. Na wat onderzoeken werd in 2005 besloten dat er een school met 9 lokalen aan de Lange Groeneweg gebouwd moest gaan worden. In de locatiestudie is gekeken naar 10 mogelijke locaties. Hierbij kwam de locatie Lange Groeneweg als meest geschikte locatie naar voren. De overige locatie boden te weinig ruimte voor mogelijke uitbreiding, het plaatsen van gymzalen of blokkeerden andere ontwikkelingen in de wijk.

Hoogspanningsleiding

De aanwezigheid van hoogspanningsleidingen leidde er toe dat in september 2005 dat alleen een akkoord wordt gegeven aan de bouw van een school met een sporthal als er in voldoende mate bekend is dat er geen sprake is van risico’s als gevolg van magneetvelden van de nabijgelegen hoogspanningslijn Waalhaven-Botlek.

Internationaal onderzoek toont aan dat kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen, statistisch meer kans hebben op leukemie.

Het magnetische veld afkomstig van de hoogspanningslijnen zou voor het verhoogd risico verantwoordelijk kunnen zijn. Het is op dit moment niet duidelijk of de toename van kinderleukemie werkelijk door de magnetische velden van de hoogspanningslijn wordt veroorzaakt. Mogelijk zijn er andere, nog onbekende oorzaken.

Hierop is in maart 2006 door TNO onderzoek gedaan volgens de handreiking van het RIVM naar de specifieke zone Hoogspanningsverbinding Maaswijk.

Uit dit onderzoek en het gezondheidsadvies van de GGD van mei 2006 komt naar voren dat er op een afstand van 45 meter veilig gebouwd kan worden. Hierbij is rekening gehouden met de mogelijke verzwaring van de capaciteit van de lijnen.

In juni 2008 is door de GGD gekeken naar de actualiteit van het onderzoek van 2006. De conclusie van de GGD is dat het onderzoek nog steeds actueel is.

Op 2 juli 2009 is door het RIVM gekeken of de berekening van TNO met betrekking tot de afstand tot de hoogspanningslijnen voldoet aan de toenmalige handreiking. Het RIVM verklaart dat de berekening volgens de toenmalige handreiking is uitgevoerd en dat er op een afstand van 45 meter kan worden gebouwd.

Maar ondertussen was ook besloten dat in plaats van 9 lokalen er een school komt met 13 lokalen. Zodra het voorlopig ontwerp van het gebouw en de inrichting van de resterende buitenruimte presentabel was, zijn de omwonenden uitgenodigd voor een inloopavond. Deze was op 16 juni 2008. Tijdens de inloopavond zijn diverse bezwaren geuit. Door 4 omwonenden zijn de bezwaren schriftelijk kenbaar gemaakt.

Hierna volgt er gesteggel met de cijfertjes: Gaat men uit van 45 meter of als men uitgaat van de indicatieve zone waarmee men op 80 meter afstand komt?

Het College houdt vast aan de eerste versie van de plaats zoals deze in het ontwerp is gepland. Op 45 meter afstand. Of dit een verstandig besluit is? Er zijn meer rapporten en adviezen die een grotere afstand aanbevelen.

Omwonenden hebben nog een aantal andere punten aangevoerd. Zij vrezen voor geluidsoverlast en verkeershinder.maar ook de vermindering van woon- en leefgenot.

De omwonenden hebben tijdens de vorige hoorzitting aangegeven slecht geïnformeerd te zijn over het proces. Er is een informatieavond gepland op 7 september om de ouders van de kinderen en de omwonenden te informeren over de consequenties van de hoogspanninglijnen. Als alles goed is zal in 2010 met de bouw van de nieuwe school worden begonnen.

©vpinfo / Mario Guagliardo

Leestip :http://www.medischdossier.org

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl