Spijkenisse wil toetreden tot groep Antillianengemeenten

antilianenDe gemeente Spijkenisse heeft onlangs aangegeven toe te willen treden tot de groep Antillianengemeenten in Nederland, de AG 22 en zodoende gebruik te maken van de gelden die het Ministerie van WWI voor de periode 2010-2013 beschikbaar stelt, in het geval van Spijkenisse maximaal € 95.000,– per jaar.

De gemeente levert een zelfde bijdrage. Spijkenisse ligt dicht bij diverse Antillianen-gemeenten (o.a. Rotterdam, Dordrecht, Hellevoetsluis, Schiedam en Vlaardingen). Het ligt voor de hand dat Antilliaans-Nederlandse inwoners van Spijkenisse (in meer of mindere mate) met dezelfde problemen kampen als in de buurgemeenten, problemen op het gebied van scholing, werk en dergelijke.

Spijkenisse kent 1 criminele jeugdgroep, in de wijk De Akkers, die deels bestaat uit Antilliaans-Nederlandse jongeren.

Antilliaans-Nederlandse inwoners van Spijkenisse

In Spijkenisse wonen 1.740 Antillianen op een totaal inwoneraantal van 73.000. Dit is 2,4% van de bevolking. Doordat nog geen specifiek onderzoek naar deze groep is gedaan, valt niet te zeggen wat de precieze omvang is van de problematiek binnen de groep Antilliaanse Nederlanders. Wel is er in de wijk De Akkers een in het oog springende groep jongeren, deels bestaand uit Antillianen, die als crimineel/overlastgevend wordt ervaren.

De gemeente Spijkenisse heeft in de afgelopen jaren diverse projecten voor of in verband met Antillianen uitgevoerd, hoewel geen sprake was van Antillianenbeleid. Zo is in de jaren negentig een werkgelegenheidsproject voor Antillianen en Arubanen uitgevoerd. Rond de eeuwwisseling is de wijk Groenewoud gerenoveerd en opgeknapt, waardoor de problematiek met onder anderen Antillianen ter plaatse afnam.

De laatste jaren is vanuit het oogpunt van leefbaarheid en wijkveiligheid met name de wijk De Akkers onder handen genomen, waarbij Antilliaanse jongeren speciale aandacht kregen. Voor hen is een project in de vorm van intensieve trajectbegeleiding opgezet, dat er toe heeft geleid dat de helft van de jongeren is uitgestroomd.

Doelstellingen Gemeente Spijkenisse

Doelstellingen van Spijkenisse zijn inzicht verwerven in mate van problematiek van Antilliaans-Nederlandse inwoners op het terrein van criminaliteit, overlast, schooluitval, werkeloosheid en zorgbehoefte en het terugdringen van overlast en criminaliteit door de jeugdgroep.

De gemeente wil de overlast die de groep jongeren veroorzaakt terugdringen en voorkomen dat in andere gedeelten van de stad dit soort overlast begint of toeneemt. De groep wordt in kaart gebracht zodat duidelijk is wie de harde kern vormen en wie de meelopers. Hoewel de groep grotendeels uit Antillianen bestaat zal de gemeentelijke aanpak zich niet tot hen beperken enwordt de hele groep in de aanpak betrokken.

Hoe dan ook wordt samengewerkt met partners, zoals de politie, ieder vanuit de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wanneer de problematiek per jongere is geanalyseerd kan via maatwerk het passende traject samengesteld worden. Het doel van het traject kan zijn het behalen van een diploma, het vinden en behouden van woning en werk. Dit is in feite een doorstart van het project in De Akkers, dat nu langere tijd kan worden uitgevoerd, met de lessen van de eerste keer in het achterhoofd (bv individuele aanpak in plaats van groepsaanpak).

De wijk De Akkers is vanuit Wijkveiligheid aangewezen als wijk waar extra investeringen nodig zijn om het gebied schoon, heel, veilig en prettig te houden. Gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s) gaan in deze wijk dagelijks aan het werk. Dit kan mogelijk gekoppeld worden aan de Antillianenaanpak.

Onderzoek

De problematiek die zich duidelijk aandient is al kort beschreven, maar verder is de groep niet in beeld. Het is mogelijk dat er geen grote problematiek speelt, maar het is net zo goed mogelijk dat sprake is van verborgen problematiek. In het algemeen kan opgemerkt worden dat de Antillianen geen opvallende groep binnen het team leerplicht vormen. Wat uitkeringsafhankelijkheid (WWB) betreft is het aandeel Antillianen hoger dan het aandeel in de totale bevolking, namelijk 7,5% om 2,4%.

Hopelijk levert de in opdracht van het ministerie uit te voeren monitor onder de AG22 – een nulmeting van een aantal relevante kengetallen over Antillianen per gemeente – een belangrijke bijdrage aan verdere analyse.

Daarnaast wil de gemeente aanvullend onderzoek doen naar de behoeftes van en rondom de doelgroep. Aan de hand van de uitkomsten van de monitor en het aanvullende eigen onderzoek zal worden vastgesteld welke inzet gewenst is.

Als de uitkomsten betrekking hebben op problematiek of zorgbehoefte van jongeren vanaf 18 jaar beschikt de gemeente over het middel van de Intensieve Sluitende Aanpak. Vanuit het integrale jeugdbeleid zijn ook diverse instrumenten beschikbaar, zoals reguliere opvoedingsondersteuning en jeugdcoaching. Deze worden vanaf 2010 ondergebracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Rol Antilliaanse gemeenschap

In Spijkenisse is nog geen Antillianenberaad of Platform. De bedoeling is dit in de komende twee jaar van de grond te krijgen. Verwacht wordt dat met behulp van MAAPP en eigen contacten binnen de gemeenschap hiermee in 2010 een goede start gemaakt kan worden. MAAPP is een overkoepelend orgaan van de lokale Antillianenberaden. Onderschreven wordt dat het essentieel is de Antilliaanse gemeenschap bij het beleid te betrekken en daartoe een stevig klankbord en representatieve gesprekspartner in te stellen.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl