Teveel aan ingezonden “politieke persberichten”

lokalepolitiekSoms geldt “minder is meer”, maar rondom de verkiezingen komen opeens de meeste penvruchten vanuit politieke partijen. Zolang het er niet te veel gelijktijdig zijn, kunnen wij ze allemaal wel gescheidnen verwerken.

Maar tot zelfs drie berichten in één keer wordt ons iets te veel. Hoe je het went of keert, deze site is nog steeds vrijwilligerswerk zonder subsidie of structurele inkomsten.

Dus doen wij nu (hopelijk voor één keer) alles op één hoop. In willekeurige volgorde en ongewijzigd qua tiepvauten. Veel leesplezier en laten wij hopen dat na 3 maart de partijen blijven doorgaan met inzenden.

CDA:

Iedereen moet gewoon mee doen!

De democratische rechtstaat vormt de basis voor een samenleving waaraan alle mensen, ongeacht hun achtergrond volwaardig en op een gelijkwaardig wijze kunnen deelnemen.

Alle mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk om hier inhoud aan te geven. Als ze dat niet kunnen moet de gemeente hen hierbij ondersteunen.

Het CDA streeft een betrokken samenleving na, waarin respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid centraal staan. Het uitgangspunt om dat te bereiken is: “Via integratie naar participatie!”.

Inburgering en integratie van minderheden is gericht op sociale en maatschappelijke zelfredzaamheid. Participatie is het vormgeven aan, en verantwoordelijkheid dragen namens jezelf en voor de Nederlandse samenleving.

Integratie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger zelf. Nieuwkomers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inburgering, zelfredzaamheid, participatie en niet te vergeten;emancipatie. De essentie van migreren naar een ander land met een andere cultuur is: het leren van de taal, het respecteren van de rechtsstaat met de daarbij behorende waarden en normen, alsmede het verwerven van zelfredzaamheid en sociaaleconomische onafhankelijkheid. Inburgering is niet alleen een recht maar zeker ook een plicht! Aan elke Nederlandse inwoner, zowel autochtoon als allochtoon, mag worden gevraagd om zich te houden aan wetten en regels, te gedragen als een verantwoordelijk burger en zich te ontplooien tot een burger die een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

Het CDA vindt dat mensen uniek zijn,een eigen verantwoordelijkheid dragen en zich in moeten zetten voor de gemeenschap. Daarom is juist wat iemand doet van betekenis en ondersteuning vanuit bv. de gemeente is alleen dan noodzakelijk als mensen er zelf niet meer uit komen. .

De inzet van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van integratie en participatie van migranten is in de visie van het CDA gericht op het uitgangspunt dat mensen als individu een unieke waarde hebben.

Het CDA is een grote voorstander van het voeren van een actief integratiebeleid ter ondersteuning van de eigen verantwoordelijkheid van de migranten. Dit biedt aan de betrokkenen de mogelijkheid om volwaardig aan de samenleving deel te nemen zonder daarbij afhankelijk te zijn.

Een beduidend deel van de Spijkenissers is niet in Nederland geboren of heeft ouders die in het buitenland geboren zijn. Participatie en integratie moet van twee kanten komen;Zowel van de kant van de allochtonen als autochtonen. Verbinding tussen verschillende groepen mensen is voor de het CDA belangrijk.

Om goed te integreren zijn opvoedingsondersteuning, onderwijs, werk en een woning essentieel. De overheid kan hier in helpen, maar daar moeten de mensen ook zelf aan meewerken. Waar het CDA voor staat: iedereen telt mee, iedereen krijgt een kans, maar heeft zelf de verantwoordelijkheid die kans te pakken.

Iedereen een kans betekent ook dat het belangrijk is dat mensen elkaar die kans gunnen, dus respect hebben voor elkaar. Daarnaast is het belangrijk dat mensen medeverantwoordelijk dragen voor zichzelf en anderen.

Concreet betekent dit voor het CDA:

1. Discriminatie rond werk, opleiding en sport mag niet en wordt actief bestreden;
2. Allochtone vrouwen moeten we stimuleren mee te doen, om te voorkomen dat ze in een isolement raken;
3. Van nieuwkomers verwachten we dat ze actief inburgeren en de Nederlandse taal leren;
4. De gemeente investeert in projecten die ervoor zorgen dat iedereen mee doet;
5. Overlast door bepaalde groep allochtone jongeren wordt actief bestreden en dit mag niet leiden tot reputatieschade van goedwillende jongeren;
6. Stimuleren en faciliteren van allochtonen organisaties gericht op integratiebevorderende activiteiten;
7. Bij het opzetten van het ouderenbeleid wordt rekening gehouden met allochtone ouderen;

Ook bij participatie en integratie geldt voor het CDA: Iedereen moet gewoon meedoen!

Kumar Ramlal CDA lijst 4 nummer 3

VVD:

De prijs van (anti-)discriminatie

Iedere gemeente is verplicht een anti-discriminatievoorziening te hebben. Namens de gemeente Spijkenisse voert Bureau RADAR deze wettelijke taak uit.

VVD-raadslid Emanuel Geurts was erg kritisch bij de toewijzing van deze taak aan Bureau RADAR in 2009. Niet alleen vanwege de ‘gedwongen winkelnering’ van de gemeente Spijkenisse bij Bureau RADAR – er is maar één aanbieder – maar ook vanwege de ontvangst van € 26.000,= per jaar ongeacht de prestatie die het bureau hiervoor levert. De VVD-Spijkenisse wilde destijds inzicht in de prestaties en kreeg deze in de laatste commissievergadering Onderwijs en Welzijn van deze raadsperiode.

In 2009 zijn er 24 klachten gemeld bij RADAR van discriminatie. Los van de uitkomst, gegrond of ongegrond, is dit dus ruim duizend euro per melding. De locatiemanager van RADAR gaf daarbij aan dat het geld voornamelijk opgaat aan het openhouden van het kantoor en administratie in plaats van de klant.

“Belachelijk”, vindt Geurts, “discriminatie is natuurlijk niet acceptabel, maar dit is wel een hele slechte prijs-kwaliteitverhouding”. Daar waar Alfred Blokhuizen van GroenLinks het beperkte aantal meldingen ziet als slechts het ‘topje van de ijsberg’, zo helder is het voor de VVD–Spijkenisse dat dit systeem het doel voorbij schiet, namelijk de bestrijding van discriminatie.

Geurts stelt: “Laten we nu niet doen alsof Spijkenisse vol zit met zielige, gediscrimineerde inwoners, die wachten op hulp van RADAR of een ‘zieligstempel’ van GroenLinks.”

De VVD-Spijkenisse is er voor mensen die wat van hun leven willen maken ongeacht hun geloof, ras of seksuele geaardheid, zo sluit de nummer 2 op de VVD-kieslijst af!

De VVD-Spijkenisse in Spaanse sferen

Zaterdag 6 februari vond voor het tweede jaar op rij de quiznight van de Spijkenisser Rotary plaats: Tapas Pensado Dos. In Spaanse sferen werden de verschillende deelnemers getest op hun algemene kennis en parate kennis van middelbare schoolvakken en werd een bijdrage geleverd aan een goed doel. De deelnemers aan de quiznight speelden dit jaar mee voor een kindertehuis in Kenia, opgezet door een inwoonster van Spijkenisse, Lisette Andeweg.

De VVD-Spijkenisse speelde mee met twee teams. De teams, bestaande uit kandidaat-raadsleden, streden tegen elkaar én gingen voor de winst. Met een vijfde plaats bleven de liberalen uit team 2 de andere politieke partijen én hun eigen clubgenoten ruimschoots voor!

‘”De VVD-Spijkenisse speelt graag mee. Tapas Pensado heeft ruim 100 Spijkenissers weer flink wakkergeschud: die middelbare school vragen zijn zo makkelijk nog niet!”, aldus lijsttrekker voor de VVD Christel Mourik.

Voor het tweede jaar op rij sponsorde de VVD-Spijkenisse de wisselbeker, dit jaar door wethouder en lijsttrekker Christel Mourik uitgereikt aan BHL Bouwadvies.

VVD-Spijkenisse deelt spaarvarkens uit

De VVD-Spijkenisse heeft dit weekend haar verkiezingsmascotte gepresenteerd. Een knaloranje spaarvarken zal de liberalen deze verkiezingscampagne komen versterken om zo de boodschap van de VVD-Spijkenisse op een ludieke manier over te brengen. Lijsttrekker Christel Mourik: “De VVD-Spijkenisse staat voor duidelijke, financieel verantwoorde keuzes waarbij de gemeentelijke overheid zich op zijn kerntaken richt en deze ook meer dan goed uitvoert: veiligheid, bereikbaarheid en een gezond economisch klimaat.”

Afgelopen zaterdag hadden de bezoekers van De Akkerhof de primeur, toen de VVD-Spijkenisse onder aanvoering van lijsttrekker Christel Mourik neerstreek op het winkelcentrum. Zij wezen het winkelend publiek op o.a. het cameratoezicht, dat op initiatief van de VVD in de afgelopen raadsperiode gerealiseerd werd op De Akkerhof én in het centrum.

De koopzondag stond de VVD-Spijkenisse op het Uitplein waar menig spaarvarken werd uitgedeeld. Vele mensen wisten de VVD-mascotte en de achterliggende boodschap te waarderen: een zuinige overheid, die zich beperkt in haar taken en daardoor lage lokale belastingen hoeft te vragen. Hoe minder belasting de inwoners betalen, des te minder kan de gemeente verspillen!

Tot aan de verkiezingen én ook daarna staat de VVD-Spijkenisse elke koopavond en elke zaterdag op het Uitplein of in de wijk. Iedereen is van harte welkom om te horen waarom de VVD-Spijkenisse een stem verdient én natuurlijk om ook zo’n knaloranje spaarvarken te komen halen!

Trots op Nederland Spijkenisse

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht begint het te kriebelen bij me. Wat is er de afgelopen 4 jaar allemaal gebeurd in de gemeente? Veel nieuwbouwprojecten,nieuw centrum,geweldsincidenten,verkeersproblemen enz. enz. Wat vind ik hier nou allemaal van? Kan ik dit goedvinden,ben ik het er eigenlijk allemaal mee eens? Toch maar eens informeren of ik mijn gedachten en meningen op een andere manier kan inzetten dan alleen maar klagen en stilzitten. Uiteindelijk bij een politieke partij terecht gekomen. Na wikken en wegen toch maar besloten om mee te doen met de komende verkiezingen.

Wat er dan allemaal op je afkomt. Een goed team van mensen samenstellen,vergaderingen plannen,onderzoeken wat er leeft onder de inwoners,partijprogramma samenstellen enz. Er lijkt wel geen einde aan te komen. Gaandeweg dit proces zie je dat de politieke partijen hun gedachtegoed naar buiten brengen. Op dat moment schijnt er uit het niets een groep mensen te ontstaan die er blijkbaar het genoegen in scheppen om hier tegen te ageren. Op allerlei manieren geeft men zijn ongenoegen aan over de diverse programma’s en ideeën van de verschillende partijen. Soms zelf schofferend en beledigend. Ik verwacht ook niet dat er ooit een politieke partij zal ontstaan die naar alle monden kan praten. Dit kan ook niet goed zijn. Wat ik wil benadrukken is dat deze mensen die de moeite hebben genomen om niet meer langs de zijlijn te blijven staan, maar daadwerkelijk iets willen doen voor hun stad of dorp, juist diegene zijn het die ook voor u bezig zijn. Zonder deze mensen gebeurd er helemaal niets in uw gemeente.

Vergeet niet “Deze mensen zijn u en ik”, en niemand anders.

Robert-Jan van der Stappen

Lokale Politieke Federatie Spijkenisse

De LPF is op zoek naar voorbeelden van verloedering.

De LPF heeft de wijk De Akkers/Donken bezocht om een indruk te krijgen naar de onderhoudstoestand in deze wijk. De buurt, in het bijzonder de Rozemarijndonk, zag er op het eerste gezicht zwaar verwaarloosd uit. Het poortje, vanuit de Rozemarijndonk richting Bas van der Heijden, is erg armoedig. Er is veel graffiti en het is zwaar vervuild.

Diverse bewoners, vooral oudere bewoners, durven NIET meer in de avond de straat op in deze buurt vanwege criminaliteit en het bijbehorende gevoel van onveiligheid. Op de Rozemarijndonk staan in de avond veel hangjongeren, die ouderen en jongeren bedreigen en dat leuk vinden.

Twee bewoners hebben de LPF een rondleiding gegeven door de flat en informatie verstrekt over de buurt, maar óók over de woningen aan de Rozemarijndonk. Zij vertelden niet gehoord te worden door de woningbouwvereniging (De Leeuw van Putten).

De LPF heeft veel achterstallig onderhoud, vervuiling en onveilige situaties, waaraan niets gedaan wordt, geconstateerd. Schilders zijn nu bezig het pand, dat volgens de bewoners 10 jaar niet is geschilderd, op te knappen. Houtrot zit overal. De buitenkant van de flat, aan de zijde van Bas van der Heijden, zit onder de groene aanslag.

Burgers moeten veilig en comfortabel kunnen wonen, maar daar is volgens de LPF hier geen sprake van.

Conclusie:

? De LPF wil een veilige en schone leefomgeving voor alle burgers.

? Meer duidelijk naar burgers toe wat betreft afspraken over de bouwplannen en het verloop daarvan.
? Wijken zijn opgebouwd uit huishoudens, die elk hun woonbehoeften en problemen kennen. De gemeente moet staan voor een goede omgang met deze zaken, door te faciliteren en door mensen te helpen om er samen uit te komen. Dat is uiteindelijk de kern van de burger- en participatiedemocratie, oftewel de meedoen-democratie, waar alles om draait.
? De volksvertegenwoordigers en bestuurders zijn er niet om één keer in de vier jaar gekozen te worden en vervolgens hun gang te gaan, tot ze de kiezers weer ‘even nodig hebben’. Waar het om gaat, is dat alle inwoners (tussentijds) kunnen meedoen bij het inrichten en besturen van hun eigen buurt en leefomgeving. De uitgangspunten van de LPF zijn erop gericht om dat meedoen te bevorderen.
? Meer politie op straat te brengen door administratief werk te laten overnemen.
? Alle wijk- en buurtagenten duidelijk herkenbaar en zichtbaar te laten zijn in de wijk en buurt én eenvoudig bereikbaar.
? Beter overleg tussen woningbouwverenigingen, gemeente en burgers.

De Lokale Politieke Federatie gaat voor oplossingen!

Karin van Dijk / Helma Besseling – LPF Lijst 10

Partij van de Arbeid

Tweede Kamerlid Lia Roefs (PvdA) in discussie over verkeersmobiliteit in en rond Spijkenisse

Op vrijdagavond 12 februari om 19.30 uur komt Lia Roefs, Tweede Kamerlid voor de PvdA, naar Spijkenisse. Wegen en infrastructuur, verkeersveiligheid, stads- en streek-vervoer, havens en scheepvaart zijn de beleidsterreinen die mevrouw Roefs behartigt. De PvdA nodigt ieder van harte uit om deel te nemen aan een discussieavond over verkeersmobiliteit in en rond Spijkenisse.

Binnen Spijkenisse is hard gewerkt om de verkeersdoorstroming te verbetering. Maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld de recente verandering van de verkeersstroom op de Hartelbrug. Toch zijn er door de vele brugopeningen en het dichtslibben van het verkeer net buiten Spijke-nisse nog steeds verkeersproblemen , vooral in de spits. Vanuit de plaatselijke PvdA wordt een aantal stellingen aangedragen, waarover na een korte inleiding gediscussieerd wordt. De bij-eenkomst duurt tot 21.30 uur.

Er zijn verschillende manieren om de verkeersproblematiek op te lossen. De PvdA-Spijkenisse denkt daarbij aan een extra ontsluitingsweg (de A4-Zuid), rekeningrijden en het verbeteren van het openbaar vervoer. Dat kan door meer bussen en bushaltes, een ringleiding door de hele stad of door gratis openbaar vervoer. De PvdA-fractie is voor gratis openbaar vervoer voor 65+’ers en heeft daartoe onlangs een voorstel ingediend in de gemeenteraad. In haar verkie-zingsprogramma heeft de PvdA opgenomen dat gratis bewaakte fietsenstallingen bij de me-trostations, die langer open zijn, een extra stimulans zijn voor het gebruik van openbaar ver-voer. Ook willen we geen extra nieuwbouwplannen voordat de ontsluiting van Spijkenisse beter geregeld is.

Over de door de PvdA voorgestelde oplossingen wordt heel verschillend gedacht binnen de huidige gemeenteraad. Daar wordt het mobiliteitsprobleem voor u niet opgelost. Ook in Spij-kenisse staan we aan de vooravond van een nieuwe raadsperiode. Graag hoort de PvdA van u wat uw ideeën en mogelijke oplossingen zijn voor het mobiliteitsprobleem in en om Spijkenis-se. De PvdA-Spijkenisse vindt dat er nog veel te verbeteren valt. Oplossingen die niet gevon-den kunnen worden binnen de gemeente zelf maar waarbij we afhankelijk zijn van de provinci-ale en/of de landelijke overheid kunnen aan mevrouw Roefs worden meegegeven ter agende-ring op de landelijke politieke agenda.

Mocht u willen komen en heeft u geen vervoer dan kunt u voor vrijdag 12 februari telefonisch contact opnemen met Martin Broekmeulen tel. (0181) 634075 of (06)14798065. Voor vervoer wordt dan gezorgd.

Graag tot vrijdagavond 12 februari om 19.30 uur in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl