Verkenning afvalwaterketen en stedelijk waterbeheer

waterschapDe vijf gemeenten op Voorne-Putten en waterschap Hollandse Delta gaan samen een regionaal feitenonderzoek doen naar doelmatigheid in de afvalwaterketen en stedelijk waterbeheer. Ook kijkt het onderzoek naar op welke wijze de samenwerking in deze regio gestalte kan krijgen.

De overeenkomst hiervoor is ondertekent door de burgemeesters van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne.

 

De gemeenten en het waterschap verzamelen en zuiveren het rioolwater van de inwoners en bedrijven op het eiland. Ook onderhouden en beheren de partijen de sloten en singels op het eiland. Deze verkenning is de eerste fase naar het uiteindelijke doel van de partijen: efficiënter en doelmatiger samenwerken om de kosten voor de inwoners en bedrijven van het eiland Voorne-Putten laag te houden.

De samenwerking tussen gemeenten onderling en met het waterschap gaat uit van het bundelen van kennis en (personele) capaciteit en het verder professionaliseren van de beheertaken. Hierbij is er nu nog geen sprake van overheveling van taken of verantwoordelijkheden. De nadruk ligt vooral op een betere samenwerking en afstemming van taken in de afvalwaterketen en het waterbeheer.

De gemeenten verwachten de grootste besparing te behalen door de investeringsprogramma’s af te stemmen. Hiervoor is het lokale onderzoek belangrijk. De basis is, doe de goede dingen zodanig dat de benodigde middelen het maximale rendement opleveren. Naast het regionale feitenonderzoek worden ook de resultaten uit de Benchmark Rioleringszorg uit 2010 gebruikt. Deze gegevens dragen een steentje bij aan het vastleggen van de huidige situatie. De resultaten van het onderzoek worden medio 2012 verwacht. Op basis van de resultaten zullen de besturen van de zes partijen afspraken maken over de te nemen vervolgstappen.

Met het uitvoeren van de verkenning geven de zes partijen inhoud aan het Bestuursakkoord Water. Dit akkoord is in mei van dit jaar ondertekend door o.a. het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl