Verontruste Burgers betwijfelen betrouwbaarheid provinciaal bestuur

kassenDe Vereniging Verontruste Burgers van Voorne twijfelt aan de betrouwbaarheid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nu zij tegen alle recente besluitvorming in toch Tinte en Vierpolders hebben aangewezen als compensatiegebied voor verloren gegaan glas in de provincie.

Het beleid van de provincie is er volgens de goedgekeurde Streekplanuitwerking op gericht om het verspreid liggend glas op Voorne te saneren en slechts toe te voegen aan de glasgebieden indien het glas in het buitengebied ook daadwerkelijk wordt gesloopt. Daarmede wordt door Westvoorne en Brielle voldaan aan de opdracht bij te dragen aan de instandhouding van het glasareaal in Zuid-Holland. Voor extra glas in Tinte en Vierpolders bestaat bestuurlijk en maatschappelijk gezien geen draagvlak.

De provincie wil kost wat kost compensatiegebieden aanwijzen omdat verlies van glasareaal de positie van de Greenports nadelig zou beïnvloeden. Uit recent onderzoek van Grontmij, LEI-Wageningen en de commissie Nijkamp, ingesteld door het ministerie van LNV, blijkt dat het verband tussen teruglopend glasareaal en de nadelige invloed daarvan op de Greenports niet aantoonbaar is. In geen enkel rapport wordt geadviseerd het verlies van teeltareaal te compenseren. De toename van de productie en toegevoegde waarde zijn wel doorslaggevend voor de vitaliteit van de Greenports. De VVBV constateert dat de voordracht van GS aan Provinciale Staten niet spoort met de recente rapporten en adviezen waarnaar GS verwijst.

De VBVV heeft zich in een brief tot Provinciale Staten van Zuid-Holland gewend met het verzoek het voorstel van Gedeputeerde Staten tot het vaststellen van een lijst met compensatie gebieden waaronder Voorne af te wijzen.
Slechts scenario 4 van het voorstel, dat planologisch geen verruiming van glasareaal biedt anders dan door herstructurering van verouderde glasgebieden, is voor de VVBV acceptabel.

Het voorstel “Compensatiegebieden glastuinbouw Zuid-Holland” wordt op 25 augustus a.s. besproken in de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie. Ieder kan tijdens deze vergadering inspreken om zijn mening kenbaar te maken.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl