VVBV: wonen in glasgebied moet beter beschermd

kassenDe Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) maakt zich in haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte zorgen over de woon- en leefomgeving van de burgers in het intensiveringsgebied.

De ca. 80 burgergezinnen die er wonen komen er in het ontwerpbestemmingplan bekaaid af.

Geheel in strijd met de Gebiedsvisie Tinte besloot de overgrote meerderheid van de raad bij het goedkeuren van de Structuurvisie in december 2009 dat de burgers “op vrijwillige basis” zullen worden uitgekocht. De glastuinbouw krijgt voorrang op de functie wonen. Voorts zal de uitvoering van het Glasbeleid naar de mening van de raadsleden niet tien jaar maar waarschijnlijk twintig jaar gaan duren. Dit is volgens de VVBV een ongehoorde aanslag op de rechtspositie van de burgergezinnen in het intensiveringsgebied. De VVBV is van mening dat de gemeenteraad niet op deze wijze met zijn burgers kan omgaan en noemt de gang van zaken een ernstig procedureel gebrek.

Het glasintensiveringsgebied heeft volgens staand gemeentelijk beleid meerdere functies: wonen en agrarische bedrijvigheid. Bij de Raad van State heeft de gemeente zich nog in die zin uitgesproken en de Raad van State neemt in zijn uitspraak over het bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne dat uitgangspunt over.

De VVBV meent dat in het vast te stellen bestemmingsplan Tinte de woon- en leefomgeving van de burgers beter moet worden beschermd. Dit kan door bijvoorbeeld de uitbreiding met glas tot 30 ha. te beperken en door de afstanden tussen burgerwoningen en glasbedrijven vast te stellen op minstens vijftig (50) meter. Hierdoor blijft ruimte in het gebied en wordt voorkomen dat de ruimtelijke problemen van de greenport Westland zich zullen herhalen in de gemeente Westvoorne.

De VVBV vestigt de aandacht op de hoge geluidsbelasting in het glasintensiveringsgebied Tinte. De gemeente heeft tot dusverre alleen gebruik gemaakt van modelberekeningen van verkeerslawaai. Een daadwerkelijk onderzoek naar de geluidsdruk in het intensiveringsgebied heeft niet plaats gevonden. De VVBV acht dit volstrekt onverantwoord omdat in het gebied en daar omheen vele geluidsbronnen aanwezig zijn die aan accumulatie van de geluidsdruk kunnen bijdragen.

Het planMER stelt dat milieuonderzoek zou hebben uitgewezen dat de kwaliteit van bodem, water en lucht voldoende is. De VVBV vindt die conclusie merkwaardig. In glastuinbouwgebieden wordt altijd bodemverontreiniging gevonden. Laatstelijk werden nog ontheffingen verleend voor het in de bodem brengen van brijnwater. Uit de kassen ontsnappen bij het luchten resten van bestrijdingsmiddelen en CO2. Naar de uitstoot van stikstofoxiden, CO2, methaan e.d. door WKK’s is geen onderzoek gedaan.

De biodiversiteit in het intensiverinsgebied is blijken onderzoek gering. Er zijn nog enkele vleermuizen gesignaleerd. Om hun leefgebied te herstellen is een robuuste beplanting met opgaand geboomte noodzakelijk. De VVBV stelt voor het wijzigingsgebied 1 langs De Rik in Tinte is daarvoor in te richten.

Conclusie

De VVBV vindt het ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte onevenwichtig en slecht onderbouwd door het planMER. De belangenafweging tussen glastuinbouw en woonfunctie valt uit ten gunste van het glas. Dit is in strijd met de Gebiedsvisie.

Zienswijze verkrijgbaar bij secretariaat VVBV

 

J.J.M. Braat

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl