Waterschap Hollandse Delta plust met 2.1 miljoen euro

waterschap1Waterschap Hollandse Delta sluit 2011 af met een positief resultaat van 2,1 miljoen euro. Dat blijkt uit de vorige week door het dagelijks bestuur gepresenteerde jaarrekening.

Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening op 28 juni a.s. definitief vast. Dan komt ook het meerjarenbeleidplan 2013-2017 aan de orde.

Dit plan legt onder meer de basis voor de belastingtarieven 2013, die op basis van de huidige uitgangpunten vrijwel gelijk zullen blijven aan 2012.Uitkomsten 2011

 

Om de inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden veilig te laten wonen, werken en recreëren zijn bijvoorbeeld watergangen gebaggerd, dijken en duinen onderhouden en geïnspecteerd en is het afvalwater voor huishoudens en bedrijven gezuiverd. Ook heeft het waterschap de waterkwaliteit gecontroleerd, de waterstanden in sloten en singels op peil gehouden en wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom onderhouden. “Uit de jaarrekening 2011 blijkt dat het waterschap hierbij goede resultaten heeft geboekt.” vertelt dijkgraaf Geluk. “Deze resultaten zijn mede het gevolg van verbeteringen in de organisatiestructuur die wij in 2011 hebben doorgevoerd. En natuurlijk werpt ook de verdergaande samenwerking met collega-waterschap Rivierenland zijn vruchten af. Zo zijn de afdelingen Handhaving van beide waterschappen in 2011 samengevoegd, waardoor een effectievere manier van handhaven mogelijk is.”, aldus Geluk.

Vooruitzicht 2013

In het meerjarenbeleidplan staan de vooruitzichten voor 2013 en volgende jaren genoemd. In dit voorstel aan het algemeen bestuur staat beschreven op welke wijze het waterschap zijn kerntaken de komende jaren gaat uitvoeren. De financiële consequenties hiervan zijn ook in beeld gebracht. Op basis van deze uitgangpunten blijven de gemiddelde tarieven voor de waterschapbelastingen 2013 gelijk aan 2012. Het meerjarenbeleidplan vormt de basis voor de begroting 2013. Deze begroting en de definitieve belastingtarieven

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl