Brielle bezuinigt (ook)

Het tekort op de Brielse begroting loopt de komende jaren op en net als veel andere gemeenten staat ook Brielle voor de opgave om de komende jaren fors te bezuinigen. Met name de economische crisis en de bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid zorgen ervoor dat Brielle keuzes zal moeten gaan maken.

Het wordt een lastige periode, maar de gemeente ontkomt er niet aan om keuzes te maken en gaat deze verantwoordelijkheid niet uit de weg.

Begroting 2015 en 2016 sluitend
Voor 2015 en 2016 is het college van B&W met een aantal bezuinigingsvoorstellen tot een sluitende begroting gekomen. Voor 2017 en 2018 is dit echter nog niet het geval. 2017 laat een tekort zien van ruim 1 miljoen euro en 2018 van bijna 1,8 miljoen euro. Vanaf 2021 loopt het tekort nog verder op tot 3 miljoen euro.

Door de omvang van de bezuinigingen komt de gemeente de komende tijd voor moeilijke afwegingen en keuzes te staan. Alle inwoners, maatschappelijke partners en medewerkers van de gemeente krijgen de komende jaren direct of indirect met de gevolgen van deze bezuinigingen te maken. Bijvoorbeeld doordat gemeentelijke voorzieningen verminderen of verdwijnen en het dienstverleningsniveau afneemt. Uiteraard zal het niet zo zijn dat alle voorzieningen verdwijnen. De gemeente doet er zoveel mogelijk voor om Brielle de prettige stad te laten blijven om te wonen, werken, bezoeken en verblijven.

Voorstellen college van B&W aan gemeenteraad
Het college van B&W legt samen met de programmabegroting aan de gemeenteraad een aantal concrete voorstellen voor die op korte termijn kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast heeft het college zoekrichtingen geformuleerd waarbinnen de bezuinigingen op de langere termijn plaats kunnen vinden.

• Voorgestelde bezuinigingsmaatregelen korte termijn
Op korte termijn wordt onder andere gekeken naar de gemeentelijke bedrijfsvoering (zoals een vermindering van de inhuur van personeel en efficiency maatregelen) en wordt voorgesteld niet te starten met de invoering van startersleningen.

• Zoekrichtingen bezuinigingen lange termijn
Om aan de slag te gaan de begroting ook na 2016 sluitend te krijgen heeft het college een aantal bezuinigings-zoekrichtingen voor de langere termijn geformuleerd. Voorbeelden hiervan zijn het onderhoud van de openbare ruimte (met name wegen- en groenonderhoud), sport- en cultuurvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen en de gemeentelijke organisatie.

Voor elke zoekrichting is in grote lijn aangegeven wat de bezuiniging kan inhouden, welke bedragen ermee gemoeid zijn en welke mogelijke (maatschappelijke) gevolgen de bezuiniging heeft. Omdat het nadrukkelijk om zoekrichtingen gaat die verder onderzocht gaan worden, kunnen uiteindelijk nog aanzienlijke afwijkingen optreden ten opzichte van de onderwerpen en bedragen die daarbij zijn opgenomen.

Het college stelt voor om in de aanloop naar de behandeling van de begroting 2016 (in het voorjaar van 2015) verder aan de slag te gaan met het onderzoeken en staven van deze zoekrichtingen en daar vanaf begin 2015 ook inwoners en maatschappelijke partners bij te betrekken.

Het college van B&W stelt voor, de gemeenteraad besluit
Het college van B&W legt de programmabegroting met bezuinigingsvoorstellen en bezuinigings-zoekrichtingen in oktober voor aan alle afzonderlijke raadcommissies. Daarna vindt op dinsdag 11 november de besluitvorming plaats tijdens de begrotingsraad.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl