Brielle start verbetering ’t Woud

twoudOp maandag 29 oktober om 13.00 uur geeft wethouder Klaas Schipper het startsein voor de revitalisering van het bedrijventerrein ’t Woud. Bij de hoofdentree zal de wethouder de ‘groenwerkzaamheden’ in gang zetten die een onderdeel vormen van het plan om van ’t Woud een duurzaam en aantrekkelijk terrein te maken.

De kwaliteitsverbetering van bedrijventerrein ’t Woud zal een aantal jaren in beslag nemen en kent drie hoofdthema’s.

In de “Strategisch Economische Visie 2010-2020″ en in het collegeprogramma 2010-2014 is de kwaliteitsverbetering van ’t Woud opgenomen. Ter uitvoering van dat beleid is het bureau BRO door de gemeente ingehuurd om een rapport voor de herstructurering van ’t Woud” op te stellen. Het doel is door nauwe samenwerking met de stadsregio en de provincie te komen tot een kwaliteitsimpuls van ’t Woud. Door middel van drie thema’s wordt de ambitie om van ’t Woud een duurzaam en aantrekkelijk terrein te maken uitgewerkt.

Met de revitalisering van ’t Woud is een bedrag gemoeid van afgerond € 3,3 miljoen.

Daarvan wordt ruim € 1,1 miljoen betaald door de Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. De gemeente investeert uit eigen middelen ca. € 1,4. De resterende € 0,8 miljoen moet worden verkregen uit grondverkopen en de eigen bijdrage van betrokken ondernemers waar het betreft investeringen op particuliere terreinen (gevelverbeteringen, nieuwe bestrating, etc.)

Welke thema’s betreft het?

In het rapport worden drie thema’s benoemd om de ambitie om van ’t Woud een duurzaam en aantrekkelijk terrein te maken, te kunnen uitvoeren. Deze thema’s zijn:

• Herinrichting van de openbare ruimte

• Schoon, veilig en samen

• Kwaliteitsverbetering private ruimte.

Herinrichting van de openbare ruimte

De openbare ruimte maakt een verouderde en versteende indruk. De parkeerdruk in het gebied is ook fors toegenomen. Het doel van de herinrichting van het openbare gebied is de algehele uitstraling van het terrein te verbeteren en de parkeerproblemen op te lossen. Onderscheid wordt gemaakt tussen: de openbare weg en parkeren, opwaardering van de groenstroken en de overgang tussen openbaar en privaat gebied.

Schoon, veilig en samen

Binnen dit thema worden er maatregelen genomen om te komen tot een hedendaagse terreininrichting en beheer. De entree van het bedrijventerrein wordt opgewaardeerd en herkenbaar gemaakt. Door toegangscontrole en afsluiting in de nacht en tijdens de avonduren wordt het terrein veiliger gemaakt. Om de verbeteringen duurzaam operationeel te houden wordt het initiatief genomen om samen met de ondernemers een parkmanagement op te zetten.

Kwaliteitsverbetering private ruimte

Voor locaties die inefficiënt gebruikt worden, sterk verouderd zijn, of leeg staan, zijn extra inspanningen nodig. De noordoostzone van ’t Woud kan een ruimtelijke kwaliteitsimpuls krijgen door het verwerven van percelen, het herontwikkelen en het opnieuw uitgeven.

Bij diverse panden heeft de voorgevel, vaak door veroudering, een matige uitstraling. Door het instellen van een gevelverbeteringsfonds, waarin de gemeente voor 50% bijdraagt, kunnen relatief eenvoudig snel resultaten geboekt worden.

De uitvoering.

Met de daadwerkelijke uitvoering van het plan wordt vandaag, 29 oktober 2012, officieel begonnen. Het rooien van de sterk verouderde groenstroken op het bedrijventerrein is de eerste klus waarna de daadwerkelijke herinrichting van het openbare gebied kan gaan plaats vinden bestaande uit het opnieuw profileren van de straten, het opnieuw bestraten met nieuwe materialen, de aanleg van extra parkeerplaatsen en de realisering van een nieuw groenplan.

Met de betrokken ondernemers worden gedurende het werk gesprekken gevoerd om te bezien of in deze fase ook de (gedeeltelijke) herinrichting van de private terreinen vorm kan krijgen. Ook wordt met de daarvoor in aanmerking komende bedrijven gesproken over mogelijke gevelverbeteringen.

Eind 2012 en een groot deel van 2013 zullen vooral de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

? De wegen worden heringericht en opnieuw bestraat met nieuw materiaal van een frissere steenkleur.

? Het aantal parkeerplaatsen wordt met minimaal 25 uitgebreid.

? De groenstroken worden gerenoveerd.

? De overgang tussen openbaar en privaat gebied verbeteren door het aanpakken van de inritten en voorterreinen.

In een later stadium (vanaf 2014) zullen de overige werkzaamheden plaatsvinden, zoals:

? Het plaatsen van camera’s en hekwerken bij de twee entrees van het bedrijventerrein. (optioneel na akkoord gezamenlijke ondernemers)

? Het verbeteren van gevels van particuliere panden.

? Het ontbinden van enkele bestaande erfpachtovereenkomsten, het verwerven van de daarop gebouwde verouderde opstallen en het opnieuw uitgeven/verkopen van die percelen.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl