Westvoorne heeft begroting rond

begrotingDe begroting 2012 van de gemeente Westvoorne is in de raadsvergadering van 27 oktober en 1 november 2011 vastgesteld.

De begroting voor 2012 sloot in de eerste helft van dit jaar (2011) met een tekort van ruim € 267.000,-. Door een aantal positieve meevallers, zoals een hogere uitkering van het Rijk dan verwacht, kon dit tekort opgeheven worden en kan de gemeente een sluitende begroting realiseren.

Daarnaast is het gemeentebestuur er ook in geslaagd om de tariefstijging voor de lokale lasten te beperken tot de landelijke inflatiecorrectie van 2,5 %.

Een uitzondering hierop vormt een onvermijdelijke stijging van het rioolrecht als gevolg van gewijzigde wetgeving. Net als het lopende jaar (2011) wordt het gedeelte dat bovenop de inflatiecorrectie komt, gecompenseerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing. Per saldo is de stijging dus gelijk aan de inflatie van 2,5 %.

Ondanks de forse bezuinigingen die zijn doorgevoerd (o.a. in de ambtelijke organisatie), blijven de uitkomsten voor de begrotingsjaren na 2012 nog onzeker. Deze onzekerheid hangt samen met de Rijksbezuinigingen. Vanuit het Rijk worden steeds meer taken overgeheveld naar gemeenten, maar onbekend is of het Rijk de uitvoeringskosten van die taken voldoende zal compenseren. Naar verwachting zal in de loop van 2012 meer duidelijk worden.

In de raadsvergadering is een aantal moties / amendementen aangenomen.

Er is een amendement aangenomen over de aanschaf van I-pads, die in de meerjarenraming was opgenomen. In deze tijd van bezuinigingen en decentralisatiemaatregelen van het Rijk, waarvan de financiële consequenties nog niet te overzien zijn, is besloten de I-pads niet in 2012 aan te schaffen. De keuze om de I-pads aan te schaffen is doorgeschoven naar 2013.

De motie waarin voorgesteld wordt om een Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Voorne Putten (ISVP) breed woningmarktonderzoek uit te voeren is aangenomen. In de onderzoeksopdracht zal een uitgebreide analyse van de verwachte ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in deze regio (incl. het havengebied) worden opgenomen.

Daarnaast zijn op het gebied van samenwerking ook twee moties aangenomen. Zo zal de mogelijkheid onderzocht worden om in samenwerking met de vier andere gemeenten op Voorne-Putten tot een ‘eiland brede’ pool van ambtenaren te komen van wiens specifieke kennis en kunde gebruik kan worden gemaakt bij complexe vraagstukken.

Tevens zal in de stuurgroep Voorne-Putten een voorstel gedaan worden om te komen tot een klankbordgroep Voorne-Putten samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad.

Tenslotte is er een motie m.b.t. het bewegingsonderwijs aangenomen. De motie houdt in dat er jaarlijks zorg voor wordt gedragen dat alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 op de Westvoornse basisscholen tenminste 2 x per week de mogelijkheid hebben om bewegingsonderwijs bij een gekwalificeerde vakkracht/combifunctionaris te kunnen volgen.

Een motie over een schriftelijke uitleg over kostenstijgingen en/of kostendalingen als gevolg van verschuivingen in de doorberekende uren heeft geen meerderheid van de raad meegekregen. De gedachte dat er € 500.000,- zoek is geraakt, zoals in de pers werd gesuggereerd, klopt niet en ontkent het college stellig.

Enerzijds is hier sprake van een technische verschuiving van lasten. Daarnaast is een aantal kosten gestegen, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies en inhuur derden.

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl