Begroting centraal bij raadsvergadering Bernisse

De gemeenteraad van Bernisse vergadert op dinsdag 6 november vanaf 17.30 uur over de begroting voor 2013. De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een herindeling met Spijkenisse.

De financiële positie van Bernisse is daarbij een van de factoren die een rol spelen bij het besluit over het herindelingsontwerp waarover de gemeenteraad op 11 december vergadert.

 

De raad bespreekt de ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2016. Tijdens de bespreking van de kadernota eerder dit jaar zag het er naar uit dat de begroting van Bernisse voor alle jaren tot 2016 een positief saldo te zien zou geven. Nu steeds duidelijker is geworden wat de financiële gevolgen zijn van factoren die tijdens het opstellen van de kadernota nog onzeker waren, blijkt dat de meerjarenbegroting 2013-2016 voor alle jaren een negatief begrotingssaldo laat zien. In 2013 bedraagt het tekort bijna € 500.000. Ondanks dit negatieve beeld is het college van B&W er toch in geslaagd de raad een sluitende (meerjaren)begroting te presenteren. Daarvoor moeten echter wel de reserves aangesproken worden. Ondanks de sluitende begroting is er volgens het college geen reden tot echt optimisme. De verwachting is, dat ook de komende jaren de begroting nog sterk onder druk zal blijven staan als gevolg van allerlei externe ontwikkelingen. De plannen van het toekomstige kabinet om meer rijkstaken naar de gemeenten over te hevelen, versterken de zorg van het college over de financiële draagkracht van Bernisse in de komende jaren.

Openbare vergadering

De volledige agenda vindt u op de gemeentelijke website www.gemeentebernisse.nl . De raadstukken liggen in het gemeentehuis ook ter inzage. De raadsvergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn altijd welkom. De raadsvergadering is ook via de website live te beluisteren. Inwoners van Bernisse kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Wie wil inspreken, kan dat 24 uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de raadsgriffier (0181-667250), email: j.froling@gemeentebernisse.nl. Belangstellenden die vanaf 17.30 uur de vergadering bij willen wonen, kunnen zich bij de griffier aanmelden om in de pauze van 19.00 – 20.00 uur een eenvoudige maaltijd te nuttigen.

Tagged under

Werk mee aan VPinfo

VPinfo is op zoek naar medewerkers om haar website nog actueler te maken. Ben jij handig met je "digitale pen"? Weet jij wat inwoners van Voorne-Putten willen lezen? Belangstelling voor lokale politiek of activiteiten in jouw gemeente? Meld je dan aan als medewerker. Stuur een mail naar redactie@vpinfo.nl